dilluns, 18 de juny del 2012

Gestió de l’adquisició de llibres curs 2012-2013


Pel proper curs 2012-2013, l'AMPA facilita l'adquisició dels llibres a través de la llibreria TEXT, és un servei lliure i voluntari: qui desitgi comprar els llibres en un altre lloc ho pot fer.

Us adjuntem fulla de comanda de la llibreria TEXT si desitgeu fer la comanda a taves de l’AMPA haureu de portar la fulla de comanda que us adjuntem omplerta i marcada amb “X” a cada casella que desitgeu encarregar.

Cal recordar a les famílies que els seus fills fan religió que no cal comprar el llibre d’Alternativa.

Si disposeu de material fungible d’altres cursos (tisores, llapis, regle,...) no ho marqueu i així no ho encarregarem (també podeu comprar-ho on vosaltres vulgueu).

Tots els llibres encarregats els podreu recollir el dilluns 3 de setembre a l’escola de 3 a 7 de la tarda. Cal pagar-los el dia de la recollida. Qui no hagi entregat el paper omplert a l’Ampa abans del 25 de juny NO se li encarregaran els llibres.

La llibreria TEXT no accepta devolucions, per tant tots els llibres i material encarregat per cada família es obligatori quedar-se’l.

Les fitxes de P3, P4 i P5 proporcionades per les professores les podreu recollir també el dia 3 de setembre a l'escola.


Podeu entregar la fulla de comanda fins el dilluns 25 de juny a la bustia de l'ampa, recordeu que el dilluns hi ha reunions amb les tutores.

Si ho creieu convenient feu fotocòpia de l'imprès entregat per tal de tenir-ne còpia també vosaltres.
____________________________________________

 
Gestión de la adquisición de libros curso 2012-2013

Para el próximo curso 2012-2013, el AMPA facilita la adquisición de los libros a través de la librería TEXT, es un servicio libre y voluntario: quien desee comprar los libros en otro lugar puede hacerlo.

Os adjuntamos hoja de pedido de la librería TEXTO si desea hacer el pedido a tavés de la AMPA deberá llevar la hoja de pedido que os adjuntamos rellenada y marcada con "X" en cada casilla que desee encargar.

Hay que recordar a las familias que sus hijos hacen religión que no es necesario comprar el libro de Alternativa.

Si dispone de material fungible de otros cursos (tijeras, lápiz, regla, ...) no lo marque así no lo encargaremos (también puede comprarlo donde usted desee).

Todos los libros encargados los podréis recoger el lunes 3 de septiembre en la escuela de 3 a 7 de la tarde. Hay que pagarlos el día de la recogida. Quien no haya entregado el papel rellenado al Ampa antes del 25 de junio no se le encargarán los libros.

La librería TEXT no acepta devoluciones, por lo tanto todos los libros y material encargado por cada familia es obligatorio quedárselo.

Las fichas de P3, P4 y P5 proporcionadas por las profesoras las podréis recoger también el día 3 de septiembre en la escuela.

Lo podéis entregar hasta el lunes 25 de junio al buzón del ampa, recuerde que el lunes hay reuniones con las tutoras.

Si lo cree conveniente haga fotocopia del impreso entregado, con el fin de tener copia también la família.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada