dijous, 27 de setembre del 2012

DRETS D'IMATGE

AUTORITZACIÓ REALTIVA A L’ÚS D’IMATGES I VIDEOS

L’AMPA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el blog, on informa i fa difusió de les activitats realitzades. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup
alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Cal retornar la butlleta omplerta a la bústia de l'AMPA !!




AUTORIZACIÓN REALTIVA EL USO DE IMÁGENES Y VIDEOS

El AMPA dispone de espacios de comunicación y difusión, incluido el blog, donde informa y hace difusión de las actividades realizadas. En estos espacios se pueden publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo
alumnos que realizan las actividades mencionadas.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la constitución española y está regulado por la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, el AMPA pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para publicar fotografías y vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables.

Hay que devolver el boleto rellenado en el buzón del AMPA!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada